momlife

Mom.life. The app for Modern Moms

Download for iOS or Android

Barev dzez,erexeq jan ov vor amsuma zgacel erexu xax@?

You will be able to see all photos, comment and read other posts in the Mom.life app

momlife

Open this post
in the Mom.life app

Open

Comments

— @lusineb98, yes 18ic zgacel em

— 17-18

— 17ic

— Ete arajnacin eq 20-22 kzgaq Mi mtaceq

— ²²-²³

— ես 14ից զգացել եմ ,մի քիչ դադար տվեց 16ից սկսեց էլի խաղալ ,եթե առաջին է պետք է ուշադիր լինեք հիմնականում պառկած ժամանակ է խաղում ,դեռ փոքր է թեթև է խփում չեք զգում երևի